PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE HİKAYELEŞTİRME: ADİL TİCARET ÖRNEĞİ
(PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE HİKAYELEŞTİRME: ADİL TİCARET ÖRNEĞİ )

Yazar : Selda Fındıklı    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 3-2
Sayfa : 34-48
    


Özet

Purpose of the Study: Today, where consumers are becoming more and more conscious, it is possible to convey the concept of "Fair Trade" with the technique of storytelling. With fair trade, businesses should not be harmed while serving sustainable development. At this point, it is seen as a rational solution to involve the consumer in this value creation. This study proposes the storytelling technique as an efficient option in explaining the functioning of the fair trade process to the consumer. Method of the Study: The purpose of the study is conveyed with a conceptual framework. The importance of spiritual satisfaction, which started with Marketing 3.0, brought with it the fact that the concept of value creates value for companies. In addition to making profits, companies should distinguish themselves with their social and environmental responsibilities (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2021: 15). Value creation and delivery journeys evolve with customer and producer cooperation and timelessness, limitlessness and even multiple identities (Avatar identities) brought by technology. This phase, which is called Marketing 5.0, can be interpreted as the combination of marketing 3.0 and technology-based marketing 4.0 in a sense that does not give up focus on people (Kotler, Kartajaya and Setiawan, 2021: 49). At this point, the value created by fair trade practices against suppliers in emerging markets is considered very important. As well as the creation of this value, the story and transmission of each chain of this value can be interpreted as strategic steps for companies with the competitive environment in multiple and even digital markets.Anahtar Kelimeler

Marketing, Marketing Communication, Fair Trade, StorytellingAbstract

Çalışmanın Amacı: Tüketicilerin gittikçe daha bilinçli hale geldiği günümüzde “Adil Ticaret” kavramını da hikâyeleştirme tekniği ile aktarmak mümkündür. Adil ticaret ile işletmeler sürdürülebilir kalkınmaya hizmet ederken bundan zarar görmemeleri gerekmektedir. Bu noktada tüketiciyi bu değer üretimine dahil etmek akılcı bir çözüm olarak görülmektedir. Bu çalışma adil ticaret sürecinin işleyişini tüketiciye anlatmakta hikâyeleştirme tekniğini verimli bir seçenek olarak önermektedir. Çalışmanın Yöntemi: Çalışmanın amacı kavramsal çerçeve ile aktarılmaktadır. Pazarlama 3.0 ile başlayan ruhani tatminin önemi, değer kavramını ve şirketler için değer yaratma gerçeğini de beraberinde getirmesidir. Kar sağlamalarının yanı sıra şirketler toplumsal ve çevresel sorumluluklarıyla farklarını ortaya koymalılardır (Kotler, Kartajaya ve Setiawan, 2021: 15). Değer yaratma ve sunma yolculukları müşteri ve üretici iş birliğiyle ve teknolojinin getirdiği zamansızlık, sınırsızlık ve hatta çoklu kimliklerle (Avatar kimlikler) evrilmektedir. Pazarlama 5.0 diye adlandırılan bu evre insanı odak yapmaktan vazgeçmeyen bir anlamda pazarlama 3.0 ile teknoloji tabanlı pazarlama 4.0 ün birleşimi olarak yorumlanabilmektedir (Kotler, Kartajaya ve Setiawan, 2021: 49). İşte bu noktada gelişmekte olan pazarlardaki tedarikçilere karşı adil ticaret uygulamalarının yarattığı değer çok önemli görülmektedir. Bu değerin yaratılması kadar bu değere dair her bir zincirin hikâyesi ve aktarımı şirketler için çoklu ve hatta dijital pazarlardaki rekabet ortamıyla beraber stratejik adımlar olarak yorumlanabilir.Keywords

Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Adil Ticaret, Hikâyeleştirme