Hospital Preference Priorities of Physical Therapy and Rehabilitation Patients
(Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastalarının Hastane Tercih Öncelikleri )

Yazar : Ebrar Ilıman Yaltagil  Emetullah Yaltagil  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 3-3
Sayfa : 1-11
    


Özet

Health care, which is a vital possession for all societies, and one branch of it is physical rehabilitation services (PRS). The old model in the musculoskeletal and nervous vascular system and the practice consists of electrotherapy and education, which is an appropriate branch of diagnosis and treatment. PRS; The physical industry, physiotherapists and physicists are combined with a disciplinary system of physical work, on which patients rely and inpatient. This improvement is a health service so that they can regain their health and regain their health. If the PRS is subject to acquisition, it is subject to the properties and acquisitions of the recoveries in relation to the acquisitions. In this context; Hospital preferences of PRS patients are small. The aim of this study is to determine the preferences and priorities of patients who apply to the hospital to receive physical therapy and rehabilitation services. In this study, face-to-face survey technique was used as data collection method. Scale expressions are taken from the study of Biçer (2020). The universe of the research is a public hospital, the sample of the study consists of 225 patients who received treatment in a state hospital between 28.02.2022 and 01.04.2022. According to the analysis results; At the beginning of the reasons for preference, "I prefer it because it is within the scope of my social security." expression comes. The ease of transportation of the hospital and the fact that the patient density is less than other hospitals are among the reasons for high preference.Anahtar Kelimeler

Physical Therapy and Rehabilitation, Hospital, Patient, PreferenceAbstract

Tüm toplumlar için hayati bir öneme sahip olan sağlık hizmetlerinin önemli bir kolu da fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleridir. Kas-iskelet, sinir veya kalp damar sistemlerindeki fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini kapsayan bir uzmanlık dalı olan; elektroterapi ve rehabilitasyon bölümlerinden oluşan FTR, fiziksel yöntem ve tekniklerin hastalıkların tedavisinde kullanılması anlamına gelmektedir. FTR; fizik tedavi uzmanları, fizyoterapistler ve fizik tedavi teknikerlerinin multidisipliner bir çalışma yürütmesi neticesinde, hastalarının ayaktan ve yatarak tedavi edildiği bir disiplindir. Bu nedenle, sağlığı bozulmuş kişilerin tekrar sağlıklarına kavuşabilmesi için oldukça önemli bir sağlık hizmetidir. FTR hizmetlerinin etkinliği ise hastaların tedavi sürecine güvenmeleri, iyileşeceklerine inanmaları ve tedaviyi yarım bırakmadan, zamanında almalarına bağlıdır. Bu bağlamda; FTR hastalarının, hastane tercih önceliklerinin bilinmesi önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı; fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti almak üzere hastaneye başvuran hastaların, tercih nedenlerini ve önceliklerini belirlemektir. Bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır. Ölçek ifadeleri Biçer (2020)’ in çalışmasından alınmıştır. Araştırmanın evreni bir devlet hastanesi, örneklemi 28.02.2022 ile 01.04.2022 tarihleri arasında devlet hastanesinde tedavi alan 225 hastadan oluşmaktadır. Analiz sonuçlarına göre; tercih nedenlerinin en başında “sosyal güvencem kapsamında olduğu için tercih etmekteyim.” ifadesi gelmektedir. Hastanenin ulşım kolaylığı ve hasta yoğunluğunun diğer hastanelere göre az olması da yüksek tercih nedenleri arasındadır.Keywords

Fizik tedavi ve rehabilitasyon, hastane, hasta, tercih