Investigation of the Relationship between Perceived Parental Attitude and Narcissistic Personality Tendency and Life Satisfaction in 18-Year-Old High School Students
(18 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDE NARSİSTİK KİŞİLİK EĞİLİMİ VE ALGILANAN EBEVEYN TUTUMLARI İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ )

Yazar : Kevser Haban  Emel Aner Aktan  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 3-2
Sayfa : 15-33
    


Özet

Objective: Today, while it is desired to raise self-confident individuals, studies show that the number of individuals with narcissistic tendencies is increasing. For this reason the aim of this study is to determine the relationship between perceived parental attitudes, narcissistic personality and life satisfaction in high school students, and to reveal how these concepts affect each other. Method: The population of the research consisted of 1486 high school students over the age of 18 living and studying in Esenler, Istanbul. As a result of the power analysis calculation, the sample of the study consisted of 322 high school students from 7 different schools. Sociodemographic Information Form, Narcissistic Personality Inventory, EMBU-C (Egna Minnen Barndoms Uppfostran for Children) and The Satisfaction With Life Scale were used to collect data.. Results Male students have higher narcissistic personality tendencies than female students. As the educational level of their mothers decreased, students' narcissistic personality tendency and the possibility of having psychological problems increased. As the educational level of their mothers increased, students' life satisfaction increased. As the educational level of their fathers increased, students' narcissistic personality tendencies decreased and their life satisfaction increased. As family income levels increased, students' narcissistic personality tendency levels and life satisfaction levels increased. Among the students, those who live in dormitories or with relatives have higher levels of narcissistic personality tendencies and life satisfaction than those who live with their families. Students who did not receive psychotherapy have higher levels of narcissistic personality tendencies and life satisfaction than those who received psychotherapy. Conclusion: It was determined that parental attitudes have no effect on narcissistic personality tendency.Anahtar Kelimeler

Narcissism, Parental Attitude, Life SatisfactionAbstract

Amaç: Yapılan araştırmalar, günümüzde özgüvenli bireyler yetiştirmek istenirken, narsistik eğilimli bireylerin sayısının arttığını göstermektedir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinde algılanan ebeveyn tutumları ile narsistik kişilik ve yaşam doyumu arasında nasıl bir ilişki olduğunu saptamak, bu kavramların birbirlerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Yöntem: Araştırmanın evrenini İstanbul’un Esenler ilçesinde yaşayan ve öğrenim gören 18 yaşını doldurmuş 1486 lise öğrencisi oluşturmuştur. Güç analizi hesaplaması sonucunda çalışmanın örneklemini 7 farklı okuldan katılan 322 lise öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Sosyodemografik Bilgi Formu, Narsistik Kişilik Envanteri, Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Erkek öğrencilerin, kız öğrencilere göre narsistik kişilik eğilimlerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Annelerinin eğitim seviyesi azaldıkça, öğrencilerin narsistik kişilik eğiliminin ve psikolojik sorun yaşama ihtimalinin arttığı saptanmıştır. Annelerinin eğitim seviyesi yükseldikçe, öğrencilerin yaşam doyumlarının arttığı saptanmıştır. Babalarının eğitim düzeyleri yükseldikçe öğrencilerin narsistik kişilik eğilim seviyelerinin azaldığı ve yaşam doyumlarının arttığı saptanmıştır. Aile gelir düzeyleri arttıkça öğrencilerin narsistik kişilik eğilim seviyelerinin ve yaşam doyum seviyelerinin yükseldiği görülmüştür. Öğrencilerden yurtta ya da akrabalarıyla yaşayanların, ailesiyle yaşayanlara göre narsistik kişilik eğilimlerinin ve yaşam doyumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Psikoterapi almayan öğrencilerin, psikoterapi alanlara göre narsistik kişilik eğilimlerinin ve yaşam doyumlarının daha yüksek seviyede olduğu görülmüştür. Sonuç: Ebeveyn tutumlarının narsistik kişilik eğilimi üzerine etkisinin olmadığı görülmüştür.Keywords

Narsisizm, Ebeveyn Tutumu, Yaşam Doyumu