The Glass Ceiling Awareness of Bank Female Employees.
(Banka Kadın Çalışanlarının Cam Tavan Farkındalığı )

Yazar : Ayşegül TOY    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2-3
Sayfa : 32-53
    


Özet

Nowadays, women's participation in business life has increased and continues to increase. In addition, women work in managerial or senior positions in business life, but they encounter obstacles that they cannot see, called the glass ceiling. In this study, a research was conducted on the glass ceiling obstacles that women working in banks encounter in their career journeys, and what these obstacles are by using qualitative research method. The study group of the research consists of 30 female employees. As a result of the research, female employees of the bank stated that they see the role of mother as an obstacle in their career journey, there are stereotype barriers in their working life, organizational culture and policies affect their working life, working conditions are very stressful and when combined with their other responsibilities, they are psychologically affected negatively, and marital status and gender are effective in advancing on the career ladder.Anahtar Kelimeler

Glass Ceiling, Banking Women Employees, Qualitative ResearchAbstract

Günümüzde kadınların iş hayatına katılımları artmış ve artmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra kadınlar iş hayatında yöneticilik veya üst kademede çalışmaktalar ancak kendilerinin de göremediği cam tavan olarak adlandırılan engellerle karşılaşmaktadırlar. Bu çalışmada banka çalışan kadınların kariyer yolculuklarında karşılaştıkları cam tavan engelleri üzerine araştırma yapılıp bu engellerin neler olduğu nitel araştırma yöntemiyle ortaya konmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 30 kadın çalışan oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda banka kadın çalışanları kariyer yolculuklarında anne rolünü engel olarak gördüklerini, çalışma hayatlarında stereotip engellerinin olduğunu, çalışma yaşamlarını örgüt kültürü ve politikalarının etkilediğini, çalışma koşullarının çok stresli olduğunu ve diğer sorumlulukları ile birleştiğinde psikolojik olarak olumsuz etkilendiklerini, kariyer basamaklarında ilerlemek için medeni durumun ve cinsiyetin etkin olduğunu ifade etmişlerdir.Keywords

Cam Tavan, Banka Kadın Çalışanlar, Nitel Araştırma.