DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLE SOSYAL KAYTARMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLE SOSYAL KAYTARMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ )

Yazar : ESRA GÜMÜŞ  Doç.Dr. Murat TOKSARI (İkinci Yazar)  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2-1
Sayfa : 41-62
    


Özet

The point that should be pointed is that it is not an significant varinble that the individual works in the same or different institutions, in organizations where collective work is important, the self-sacrificing work of individuals ensures the formation of a sense of corporate belonging. This situation contributes positively to the increase in the job satisfaction of the employees and the achievement of the organization’s targeted success. The conscious or unconscious attitude of organizational managers and employees towards each other directly affect the institution and people, revealing undesirable situations such as disappointment and failure. The aim of this study is to determine the effects of demographic variables and organizational cynicism and social loafing on employees. In order to determine the relationship between the variables, data were collected from 371 employees working in different sectors in the province of Kayseri with the convenience sampling method. According to the results of the research, it was determined that organizational cynicism dimensions and collegue social loafing behavior mutually affect each other.Anahtar Kelimeler

Cynicism, Organizational Cynicism, Social SlackingAbstract

Bireyin aynı ya da farklı kurumda çalışmasının önemli olmadığı, kolektif çalışmanın önemli olduğu örgütlerde bireylerin özverili çalışmasının kurumsal aidiyet duygusunu pozitif ya da negatif yönde etkilediği bilinmektedir. Bu durum, çalışan personelin iş doyumunun artmasına ve örgütün ise hedeflediği başarı çizgisine ulaşmasına pozitif yönde katkı sağlamaktadır. Örgüt yöneticilerinin ve çalışanlarının birbirlerine karşı sergiledikleri bilinçli ya da bilinçsiz davranışlar, kurumu ve kişileri doğrudan etkileyerek hayal kırıklığı ve başarısızlık gibi istenmeyen durumları ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı, demografik değişkenler ve örgütsel sinizm ile sosyal kaytarmanın çalışanlar üzerindeki etkisini belirlemeye yöneliktir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla Kayseri ilinde farklı sektörlerde çalışan 371 çalışandan kolayda örneklem yöntemiyle veri toplanmıştır. Araştırma sonucuna göre örgütsel sinizm boyutları ile çalışma arkadaşı sosyal kaytarma davranışının karşılıklı birbirlerini etkiledikleri belirlenmiştir.Keywords

Sinizm, Örgütsel Sinizm, Sosyal Kaytarma