Örgütsel Bağlılık ve İş Performansı İlişkisi: Yozgat Bozok Üniversitesi’nde Bir Araştırma
(Örgütsel Bağlılık ve İş Performansı İlişkisi: Yozgat Bozok Üniversitesi’nde Bir Araştırma )

Yazar : AYŞEGÜL AKBEY  Hasan TAĞRAF  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1-2
Sayfa : 30-50
    


Özet

The research was carried out to determine the level of relationship between the level of organizational commitment and job performance of the lecturers working at Yozgat Bozok University. In this context, whether there is a statistically significant relationship between the organizational commitment level of the lecturers and their job performance was examined by using quantitative research methods. The research was carried out by applying an online questionnaire to 284 lecturers working at Yozgat Bozok University. As a result of the findings, it has been determined that there is a statistically significant and positive relationship between the organizational commitment of individuals and their job performance.Anahtar Kelimeler

Organizational commitment, affective commitment, continuance commitment, normative commitment, job performanceAbstract

Araştırma, Yozgat Bozok Üniversitesi’nde görev yapan öğretim elemanlarının örgütsel bağlılık düzeyi ile iş performansları arasındaki ilişki düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda öğretim elemanlarının örgütsel bağlılık düzeyi ile iş performansları arasında istatiksel açıdan anlamlı ilişki olup olmadığı nicel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak incelenmiştir. Araştırma, Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde görev yapan 284 öğretim elemanına online anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular sonucunda, bireylerin örgütsel bağlılığı ve iş performansı arasında istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.Keywords

Örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık, devam bağlılığı, normatif bağlılık, iş performansı