Türkiye'de Tarımsal Destekler, Gıda Güvenliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
(Türkiye'de Tarımsal Destekler, Gıda Güvenliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme )

Yazar : Zeynep KÖSE  Gözde MERAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1-2
Sayfa : 51-73
    


Özet

The agricultural sector has a vital importance for the continuity of human life. While agricultural production ensures food security, it meets the nutritional needs of the population and increases life expectancy at birth. In this direction, while the healthy life expectancy of the labor force increases relatively, its contribution to the production process also increases. In addition, the agricultural sector; It increases the domestic savings supply that can be used in financing industrialization, supplies raw materials to the manufacturing industry and creates domestic demand. Based on these factors, it is thought that the agricultural sector has a direct and/or indirect effect on economic growth. In this context, the aim of the study was to reveal the relationship between food security, agricultural supports and economic growth in terms of the Turkish economy between the years 1986-2016. For this purpose, firstly, the stationarity levels of the variables were tried to be determined by ADF and PP unit root tests; The long-term relationship between the variables whose stationarity level was determined was analyzed with the ARDL test. Toda-Yamamoto Causality test was used to determine the causality relationship between the variables. According to the results obtained, while a positive bidirectional relationship was detected between food security and economic growth in Turkey, it was determined that there was no relationship between agricultural supports and economic growth.Anahtar Kelimeler

Agricultural Support, Food Security, Economic Growth, ARDL, Toda-YamamotoAbstract

Tarım sektörü insan hayatının devamlılığı için hayati bir öneme sahiptir. Tarımsal üretim gıda güvenliliğini temin ederken, nüfüsun beslenme ihtiyacını karşılamakta, doğumda yaşam beklentisini artırmaktadır. Bu doğrultuda emek gücünün, sağlıklı yaşam süresi görece uzarken üretim sürecine katkısı da artmaktadır. Ek olarak tarım sektörü; sanayileşmenin finansmanında kullanılabilecek yurtiçi tasarruf arzını artırmakta, imalat sanayiine hammadde tedarikinde bulunmakta ve iç talep yaratmaktadır. Bahsi geçen bu unsurlardan hareketle tarım sektörünün doğrudan ve/veya dolaylı olarak ekonomik büyüme sağlayıcı etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, 1986-2016 yılları arasında Türkiye ekonomisi açısından gıda güvenliği, tarımsal destekler ve ekonomik büyüme ilişkisini ortaya koymak olmuştur. Bu amaçla öncelikli olarak değişkenlerin durağanlık seviyeleri ADF ve PP birim kök testleri ile tespit edilmeye çalışılmış; durağanlık seviyesi tespit edilen değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki ise ARDL testi ile analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin tespiti için Toda-Yamamoto Nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’de gıda güveniliği ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü pozitif ilişki tespit edilirken, tarmsal destekler ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir ilişki olmadığı saptanmıştır.Keywords

Tarımsal Destekler, Gıda Güvenliği, Ekonomik Büyüme, ARDL, Toda-Yamamoto.