Algılanan Sosyal Destek ile Presenteizm Davranışının Kavramsal İncelemesi
(Algılanan Sosyal Destek ile Presenteizm Davranışının Kavramsal İncelemesi )

Yazar : Sinem Sönmez    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1-2
Sayfa : 1-11
    


Özet

From past to present, one of the most important wishes of everyone is to be understood. This fact; It corresponds to the perception of social support, the basis of which is shaped by relations with family, friends and other individuals in the environment. This feature of the concept has enabled it to be examined by various studies. Providing and perceiving this support is a desired situation in the workplace, family and individual environment. In addition, presenteeism, the other concept discussed in the study, is not much desired by individuals and institutions. In general, this situation emerges as the employee's coming to the workplace despite having any problem and not doing what is expected of him or acting unproductively. The aim of this study, which examines these two concepts extending from the individual to the society, is to discuss how the concepts are connected with the help of literature review. In addition, it is to provide guiding suggestions to practitioners and researchers for future studies and from which aspects the concepts are generally discussed in the literature. For this purpose, studies in the domestic and foreign literature were reached in the study. The ones related to our subject were classified and examined for the study and discussed in the conclusion part of the study.Anahtar Kelimeler

Social Support, Perceived Social Support, Presenteism, AbsenteismAbstract

Geçmişten günümüze herkesin en önemli isteklerinden biri anlaşılır olmaktır. Bu olgu; temeli aile, dostlar, arkadaşlar ve çevredeki diğer bireyler ile olan ilişkilerce şekillenen sosyal destek algısı ile karşılık bulmaktadır. Kavramın bu özelliği onun çeşitli çalışmalarca incelenmesini sağlamıştır. Bu desteğin sağlanması ve algılanması iş yeri, aile ve bireyin çevresinde istenen bir durumdur. Bunun yanında çalışmada ele alınan diğer kavram olan presenteizm birey ve kurumlarca pek arzu edilmemektedir. Bu durum genel olarak iş görenin herhangi bir problemi olduğu halde iş yerine gelmesi ve kendinden beklenenleri yapmaması ya da verimsiz davranması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyden topluma uzanan bu iki kavramın incelendiği bu çalışma ile amaçlanan literatür incelemesi yardımıyla kavramlar arasında nasıl bir bağ kurulduğunu ele almaktır. Ayrıca literatürde kavramların genel olarak hangi açılardan ele alındığı ve gelecek çalışmalar için uygulayıcı ve araştırmacılara yol gösterici öneriler sunmaktır. Bu amaçla çalışmada yerli ve yabancı literatürde yer alan çalışmalara ulaşılmış. Bunlardan konumuzla ilgili olanlar sınıflandırılarak çalışma için incelenmiş ve çalışmanın sonuç kısmında ele alınmıştır.Keywords

Sosyal Destek, Algılanan Sosyal Destek, Presenteizm, Absenteizm