The Competitiveness of Information and Communication Technologies Sector in International Trade and a Comparative Analysis on G-8 Countries
(Uluslararası Ticarette Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Rekabet Gücü ve G-8 Ülkeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz )

Yazar : Şule BATBAYLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 4-1
Sayfa : 27-46
    


Özet

Information and communication technologies (ICT) have rapidly entered our lives as a social and economic sector. ICT, which enables the implementation of digitalization, develops political economy and facilitates the policy-making process. ICT actually can be applied and used in all fields. For this reason, the sector increasingly takes its place in foreign trade day to day. In the digitalized world, the G-8 countries are the countries that information and communication technology products the most trade. Countries such as Japan, Germany, and the United States of America (USA) produce and export products in question. When world trade is examined, the share of the G-8 countries in this sense is quite high. In the study, a comparative analysis of the G-8 countries was made for the period 2000-2022. Export products are analyzed based on SITC Rev 3 (Standard International Trade Classification Revision 3). In this context, 4-digit sub-codes of the 76-coded 'Telecommunications, sound recording and reproducing equipment” product group were used. In this study, which aims to measure the competitiveness of countries, Balassa Index, Volrath Index and Export-Import Ratio Index were used. According to the results, the USA, Germany, France, England and Japan have competitiveness in the product group coded 7648 in terms of exports. On the other hand, other countries do not have competitiveness in the export of these product groups. In addition, countries specialize in a few products. Japan, one of the G-8 countries, has stood out in the export of sub-codes of 76 product groups.Anahtar Kelimeler

Information and Communication Technology, G-8 Countries, CompetitivenessAbstract

Bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) sosyal ve iktisadi anlamda bir sektör olarak hayatımıza hızla girmiştir. Dijitalleşmenin uygulanabilmesini sağlayan ICT, ekonomi politiği geliştirir ve politika yapma sürecini kolaylaştırır. Aslında ICT tüm alanlarda uygulanıp kullanılabilmektedir. Bu nedenle sektör her geçen gün artan oranda dış ticarette yerini almaktadır. Dijitalleşen dünya da G-8 ülkeleri bilgi ve iletişim teknolojileri ürünlerinin ticaretini en fazla yapan ülkeler arasındadır. Japonya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere ülkeler söz konusu ürünleri üretip ihraç etmektedirler. Dünya ticareti incelendiğinde G-8 ülkelerinin bu anlamda payı oldukça yüksektir. Çalışmada G-8 ülkelerinin 2000-2022 periyodu için SITC Revizyon 3 (Standard International Trade Classification Revision 3) sınıflandırmasına göre belirlenen 76 kodlu “Haberleşme, ses kaydetme ve sesi tekrar vermeye yarayan cihaz ve araçlar” ürün grubunun 4 dijit olan alt kodları kullanılarak karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Ülkelerin rekabet gücünü ölçmeyi amaçlayan çalışmada Balassa ve Volrath Endeksleri ile birlikte İhracat-İthalat Oranı Endekslerinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, ihracat bakımından ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya 7648 kodlu ürün grubunda rekabet gücüne sahiptir. Diğer ülkelerin ise söz konusu ürün grubunun ihracatında rekabet gücü bulunmamaktadır. Bununla birlikte ülkelerin oldukça az sayıda üründe uzmanlaşması vardır. G-8 ülkelerinden Japonya 76 ürün grubunun alt kodlarının ihracatında öne çıkmıştır.Keywords

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, G-8 Ülkeleri, Rekabet Gücü