Diaspora and Türkiye-Armenia Relations
(Diaspora ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri )

Yazar : Mehmet Nur Çelikaslan    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 4-1
Sayfa : 16-26
    


Özet

The problems experienced in relations with Armenia have continued to exist for many years as the most important issue on the agenda of Turkish foreign policy and still continue to do so. Many factors that prevent the normalization of relations between Türkiye and Armenia can be put forward. However, narrowing down the topic in this study, the role of the Armenian opposition and the Armenian diaspora will be examined. The article argues that the Armenian diaspora negatively affected the normalization process in relations, which was intensified both in general and especially in 2022. The qualitative research method was used regarding the subject matter. Document review and interview methods were used as tools to obtain information and data. With in the scope of the interview, Gürsel Demirok, the former Head of the Middle East Department of the Ministry of Foreign Affairs was interviewed. Also an interview realized with former Undersecretary of State Onur Öymen. Both interview was conducted in 2019. Since the interview was conducted in 2019, ethics committee approval was not required. The issue was discussed from the perspective of liberal theory. Theorists of the liberal theory are based on the use of diplomacy and negotiations in solving problems between countries. According to liberals, trying to solve problems through military methods and conflict brings many problems. Solutions in which all parties gain to a certain extent are preferred from the perspective of liberal theory.Anahtar Kelimeler

İnternational Relations, Türkiye, Armenia, Diaspora, Opposition.Abstract

Bu çalışmada Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin neden normalleşemediği sorusuna cevap aranmıştır. Konuya ilişkin çalışmaların daha çok tarihçiler tarafından yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada konu uluslararası ilişkiler perspektifinden ele alınmıştır. Tarihsel bir yaklaşımdan ziyade problemin nedenleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Sorunun nedenlerine ilişkin olarak Ermenistan muhalefeti ve yurt dışındaki Ermeni diasporası’nın rolü irdelenmiştir. Makalenin argümanı Ermeni muhalefetinin siyasi kazanımlar için taraflar arasındaki sorunları kullandığı şeklindedir. Çalışmada esas itibariyle doküman incelemesi yapılmıştır. Ancak araştırmaya derinlik kazandırmak amacıyla uzman diplomatların görüşlerine de yer verilmiştir. Bu kapsamda emekli diplomatar Gürsel Demirok ve Onur Öymen ile görüşülmüştür. Görüşme 2019 yılında gerçekleştirilmiştir. Görüşme 2019 yılında yapıldığı için etik kurul onayına gerek görülmemiştir. Görüşülen emekli diplomatlar yapılan mülakatların bilimsel çalışmalarda kullanılacağı konusunda bilgilendirilerek onayları alınmıştır. Konu liberal kuramın bakış açısıyla ele alınmıştır. Bu yaklaşımda çatışma ve güç kullanımından ziyade diplomasi esastır. Sorunlar askeri çözümlerden ziyade müzakereler yoluyla çözülmeye çalışılır. Liberal kuramın teorisyenleri tüm tarafların kazanım sağlayacağı çözümlerin doğru çözümler olacağını ileri sürerler. Liberal kuram teorisyenlerine göre tek bir tarafın kazanımlar elde ettiği çözümler sağlıklı ve uzun vadeli olamayacaktır. Liberallere göre ayrıca askeri çatışmaların ekonomik ve insani boyutu üzerinde önemle durulması gereken bir husustur. Ulaşılan bulgular konunun müzakereler yoluyla çözülmesinin doğru olacağı kanaatini yaratmıştır. Ermeni muhalefetinin geçmişe vurgu yapan yaklaşımları sorunun çözümünü zorlaştırmaktadır. Çalışmada ulaşılan sonuçlar probleme ışık tutar niteliktedir. Araştırmanın konuyla ilgili uzmanların ve diplomatların doğru noktaya bakmalarına katkı sağlaması beklenmektedir.Keywords

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ermenistan, Diaspora, Muhalefet