Fuzzy Inference System Model Suggestion For Evaluating Voter Preferences: A Research For General Local Elections
(Seçmen Tercihlerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Çıkarım Sistem Modeli Önerisi: Mahalli İdareler Seçimleri İçin Bir Araştırma )

Yazar : Nurullah UMARUSMAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 3-3
Sayfa : 50-72
    


Özet

Many factors such as cultural, economic, regional, political, psychological and sociological that affect voter preferences determine the results of the General Parliamentary Elections and General Local Elections. Therefore, analyzing the factors affecting voters' preferences will positively improve the work of political parties. In the scientific studies on elections in Turkey in the last 20 years, evaluations have been mostly statistical analysis. This research, to evaluate voter preferences in General Local Elections from a different perspective, proposed a General Local Elections-Fuzzy Inference System (GLE-FIS) model by using Fuzzy Inference Systems. In the proposed model, “Candidate's Projects”, “Candidate's Party”, “Fulfillment Level of Current Mayor's Promises”, “Party Leader's Charisma”, and” Candidate’s Communication” were accepted as input variables, "Candidate's Election Status" was accepted as output variable and fuzzy rules were defined using these variables. An illustrative example was then made for testing the proposed model. Additionally, based on the rules of the proposed model, pairwise comparisons of the variables affecting the Candidate's Election Status were made and a priority ranking was achieved among the factors affecting the voting behavior of the voters.Anahtar Kelimeler

Election Prediction, Fuzzy Logic, Fuzzy Inference System, General Local Elections.Abstract

Seçmen tercihlerine etki eden kültürel, ekonomik, bölgesel, siyasi, psikolojik, sosyolojik gibi birçok faktör Milletvekili Genel Seçimlerinin ve Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonucunu belirlemektedir. Bu sebeple seçmenlerin tercihlerine etki eden faktörlerin analiz edilmesi siyasi partilerin çalışmalarını olumlu yönde geliştirecektir. Son 20 yılda Türkiye’de seçimler üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda çoğunlukla istatistiksel analizlerle değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmen tercihlerinin farklı bir bakış açısıyla değerlendirilebilmesi amacıyla Bulanık Çıkarım Sistemleri kullanılarak Mahalli İdareler Genel Seçimleri-Bulanık Çıkarım Sistem (MİGS-BÇS) modeli önerisi yapılmıştır. Önerilen modelde “Adayın Projeleri”, “Adayın Partisi”, “Mevcut Belediye Başkanının Vaatlerini Gerçekleştirme Düzeyi”, “Parti Liderinin Karizması” ve “Adayın İletişimi” girdi değişkenleri olarak, ”Adayın Seçilme Durumu” çıktı değişkeni olarak kabul edilmiş ve bu değişkenler kullanılarak bulanık kurallar tanımlanmıştır. Daha sonra önerilen modelin test edilmesi için açıklayıcı bir örnek yapılmıştır. Ayrıca, önerilen modelin kurallarına bağlı olarak Adayın Seçilme Durumunu etkileyen değişkenlerin ikili karşılaştırmaları yapılarak seçmenlerin oy verme davranışına etki eden faktörler arasında bir öncelik sıralaması gerçekleştirilmiştir.Keywords

Seçim Tahmini, Bulanık Mantık, Bulanık Çıkarım Sistemi, Genel Yerel Seçimler