Municipal Employees' Opinions on Corporate Social Responsibility Perceptions: The Case of Anamur Municipality
(Belediye Çalışanlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarına Yönelik Görüşleri: Anamur Belediyesi Örneği )

Yazar : Mustafa Atsan  Mustafa Atsan (Tek Yazar)  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 3-3
Sayfa : 33-49
    


Özet

Purpose of the Study: In this study, it was tried to measure the perceptions of the personnel working in the mukhtar affairs directorate unit of Anamur Municipality regarding the concept of corporate social responsibility. The reason for the selection of the personnel working in the directorate of mukhtar affairs is that the employees working in this unit are responsible for the social affairs of the municipality and they have a good command of the concept. The concept of corporate social responsibility should not be considered only on the basis of companies. Importance of the Study: It is important for local governments, especially municipalities, to give importance to corporate social responsibility projects in the context of social municipalism and to carry out activities in this direction. Method: Phenomenological design, which is one of the qualitative research methods, was preferred in the study. Content analysis method was used to analyze the data. For this purpose, the interview conducted within the scope of the research was conducted face-to-face in the municipality building and by the researcher. Findings: According to the findings of the study, the participants think that CSR activities are important for themselves. It was also found that CSR activities are also important for the municipality. It has been found that the CSR perceptions of the municipal staff and their views on the concept are positive. Within the scope of the research, the results have been interpreted in detail and some suggestions have been made.Anahtar Kelimeler

Corporate Social Responsibility, Municipality, Anamur MunicipalityAbstract

Çalışmanın Amacı: Bu çalışmada Anamur Belediyesi’nde muhtarlık işleri müdürlüğü biriminde çalışan personellerin kurumsal sosyal sorumluluk kavramına ilişkin algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Muhtarlık işleri müdürlüğünde çalışan personellerin seçilmesinin sebebi belediyenin sosyal işlerinden bu birimde çalışanların sorumlu olması ve kavrama hakim olmalarından kaynaklanmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı sadece şirketler bazında ele alınmaması gerekmektedir. Çalışmanın Önemi: Yerel yönetimlerden özellikle belediyelerin sosyal belediyecilik bağlamında kurumsal sosyal sorumluluk projelerine önem vermeleri ve bu yönde faaliyetlerde bulunmaları önem teşkil etmektedir. Yöntem: Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan fenomenolojik desen tercih edilmiştir. Verilerin analizi için ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla araştırma kapsamında yapılan görüşme, belediye binasında yüz yüze ve araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Araştırmanın bulgularına göre katılımcılar kendi açılarından KSS faaliyetlerinin önemli olduğunu düşünmektedir. Ayrıca KSS faaliyetlerinin belediye açısından da önemli olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Belediye personellerinin KSS algılarının ve kavram hakkında görüşlerinin pozitif yönde olduğu bulgusuna varılmıştır. Araştırma kapsamında sonuçlar detaylı şekilde yorumlanmış olup bazı önerilerde de bulunulmuştur.Keywords

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Belediye, Anamur Belediyesi