Yetişkin Bireylerin Yaşam Doyumu Ve Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Psikolojik Destek Almaya İlişkin Tutumlarına Etkisi
(Yetişkin Bireylerin Yaşam Doyumu Ve Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Psikolojik Destek Almaya İlişkin Tutumlarına Etkisi )

Yazar : Tuğba Özen  Dr. Öğr. Üyesi Kader Bahayi  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 3-3
Sayfa : 12-32
    


Özet

The purpose of this research; The aim of this study is to examine the effects of adult individuals' life satisfaction and methods of coping with stress on their attitudes towards receiving psychological support. For this purpose, the relational survey model was used and the purposive sampling method was used. A total of 415 adults were included in the study and personal information form, Life Satisfaction Scale, Coping with Stress Scale, and Attitude Scale for Seeking Psychological Help-Short Form were presented to the participants via the "Google Forms" platform. Before these forms were presented, an information form was given to the participants. The research data set was analyzed using the SPSS 25.0 package program and it was seen that the data set showed a normal distribution. For this reason, parametric tests such as disconnected samples t-test, one-way ANOVA and Pearson correlation analysis were applied in the analysis of the data. According to the results of the correlation analysis, positive and significant relationships were found between life satisfaction and the total score of coping with stress and its sub-dimensions, attitude towards seeking psychological help. While there were positive relationships between the attitude of seeking psychological help and the total score of coping with stress, positive evaluation, seeking support and problem solving sub-dimensions, there was no significant relationship between the attitude of seeking psychological help and the logical analysis sub-dimension. As a result of the regression analysis, it was concluded that the attitude towards seeking psychological help was significantly predicted by the style of coping with stress and this predictive effect was 10%. On the other hand, positive evaluation and life satisfaction variables did not have a significant predictive effect on the attitude towards seeking psychological help. The research results were discussed within the conceptual and theoretical framework, compared with other findings in the literature, and various suggestions were made to researchers and clinicians.Anahtar Kelimeler

Life Satisfaction, Coping With Stress, Attitude Towards Seeking Psychological SupportAbstract

Bu araştırmanın amacı; yetişkin bireylerin yaşam doyumu ve stresle başa çıkma yöntemlerinin psikolojik destek almaya ilişkin tutumlarına etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda ilişkisel tarama modeli kullanılmış ve amaçsal örnekleme yöntemi esas alınmıştır. Araştırmaya toplamda 415 yetişkin birey dâhil edilmiştir ve ‘‘Google Forms’’ platformu üzerinden kişisel bilgi formu, Yaşam Doyumu Ölçeği Stresle Başa Çıkma Ölçeği aynı zamanda Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeğinin kısa formu katılımcılara sunulmuştur. Bu formlar sunulmadan önce katılımcılara bilgilendirme formu verilmiştir. Araştırma veri seti SPSS 25.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve veri setinin normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Bu nedenle verilerin analiz edilmesinde bağlantısız örneklemler t testi, tek yönlü ANOVA ve Pearson korelasyon analizi gibi parametrik testler uygulanmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre, yaşam doyumu ile stresle başa çıkma toplam puanı ve alt boyutları ve psikolojik yardım alma tutumu pozitif yönlü ve anlamlı ilişkilerin olduğu bulunmuştur. Psikolojik yardım alma tutumu ile stresle başa çıkma toplam puanı, pozitif değerlendirme, destek arama ve problem çözme alt boyutları arasında pozitif yönlü ilişkiler bulunurken, psikolojik yardım alma tutumu ile mantıksal analiz alt boyutu arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunamamıştır. Regresyon analizi sonucunda ise psikolojik yardım aramaya ilişkin tutumun destek arama stresle başa çıkma tarzı tarafından anlamlı şekilde yordandığı ve bu yordayıcılık etkisinin %10 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Pozitif değerlendirme ve yaşam doyumu değişkenlerinin ise psikolojik yardım almaya ilişkin davranışlar üzerinde anlamlı bir yordayıcılık etkisi bulunamamıştır. Araştırma sonuçları kavramsal ve kuramsal çerçeve içerisinde tartışılmış, literatürdeki diğer bulgularla karşılaştırılmış ve araştırmacılara ve klinisyenlere çeşitli önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Yaşam Doyumu, Stresle Başa Çıkma, Psikolojik Destek Almaya İlişkin Tutum