INVESTIGATION OF SOCIAL MEDIA CONSUMERS' ATTITUDES TO INFLUENCERS
(SOSYAL MEDYA TÜKETİCİLERİNİN INFLUENCERLARAYÖNELİKTUTUMLARININ İNCELENMESİ )

Yazar : Kübra Müge ÇAKARÖZ  Melike Nur YILDIRIM  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2-3
Sayfa : 75-93
    


Özet

Today's developing technologies have brought innovations to all areas of life. With these innovations, even the concept of advertising, which we see on television, hear on the radio and read in the newspapers, has been transferred to the internet. The old shopping habits have been replaced by a completely virtual environment over the internet. Again, word of mouth marketing, which used to be in our lives, has found its place in the internet environment. Brands now advertise on social media platforms and communicate with their consumers through these platforms. The people who undertake this communication job and at the same time maintain the word-of-mouth marketing in social media are influencers. In this study, the attitudes of social media consumers towards influencers are examined. The data obtained by using the questionnaire method in the study were evaluated with IBM SPSS Version 26. Frequency and percentage values were used in the analysis of the survey data. It was tested with One-Way Analysis of Variance (ANOVA) and Independent Sample T Test, which were developed in accordance with the study model.Anahtar Kelimeler

Social Media, Influencer Marketing, Influencer, Consumer Behavior, BrandAbstract

Günümüzün gelişen teknolojileri hayatın her alanına yenilikler getirmiştir. Bu yeniliklerle hayatımızda hep televizyonlarda gördüğümüz, radyolarda duyduğumuz, gazetelerde okuduğumuz reklamcılık anlayışını dahi internet üzerine taşımıştır. Eski alışveriş alışkınlıkları yerini internet üzerinden tamamen sanal ortamlardan yapılabilir bir hale bırakmıştır. Yine eskiden hayatımızda olan ağızdan ağıza pazarlamada internet ortamında yerini bulmuştur. Markalar artık reklamlarını sosyal medya platformlarından yapmakta ve tüketicileriyle bu platformlardan iletişime geçmektedirler. Bu iletişim işini üstlenen ve aynı zamanda sosyal medyadaki ağızdan ağıza pazarlama işini sürdüren kişiler ise influencerlardır. Bu çalışmada sosyal medya tüketicilerinin influencerlara yönelik tutumlarını incelenmektedir. Çalışmada anket yöntemi kullanılarak elde edilen veriler IBM SPSS Version 26 ile değerlendirilmiştir. Anket verilerinin analizinde frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Çalışma modeline uygun olarak geliştirilen Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Bağımsız Örneklem T Testi ile test edilmiştir.Keywords

Sosyal Medya, İnfluencer Pazarlaması, İnfluencer, Tüketici Davranışları, Marka