THE INTERVENTION ROLE OF JOB SATISFACTION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL TRUST AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT
(ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ROLÜ )

Yazar : Gökhan GÜRLER  Ozan ÖZER, Hasan CİNNİOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2-3
Sayfa : 1-16
    


Özet

The aim of the study is to try to determine the intervention role of job satisfaction on the relationship between organizational trust and organizational commitment. In order to determine this, a field study was conducted on the employees of food and beverage establishments in Istanbul, using the survey method as a data collection technique. While the applied questionnaire was being created, in terms of organizational trust, Hoy and Tschannen - Moran's trust scale, a 5-item and one-dimensional scale prepared by Jaworski and Kohli (1993) in terms of organizational commitment, and in terms of job satisfaction, job properties surveys of Hackman and Oldham (1975) were used. The survey was applied face-to-face to 582 people working in the food and beverage establishments in Istanbul. The data collected in the study was analysed using SPSS and AMOS programs. As a result, according to the analysis of the collected data, it is seen that the relationships between the variables have significant, positive and high values. Accordingly, it has been revealed that organizational trust has 71.3% impact on job satisfaction, job satisfaction has an impact of 77.4% on organizational commitment, and organizational trust has an impact of 86.7 percent on organizational commitment.Anahtar Kelimeler

Organizational behaviour, organizational trust, organizational commitment, job satisfactionAbstract

Çalışmanın amacı örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerinde iş tatminin aracılık rolünü belirlemeye çalışmaktır. Bunu tespit etmeye yönelik olarak çalışmada İstanbul’daki yiyecek içecek işletmeleri çalışanları üzerinde veri toplama tekniği olarak anket yöntemi kullanılarak bir alan araştırması yapılmıştır. Uygulanan anket oluşturulurken örgütsel güven boyutunda Hoy ve Tschannen - Moran’ın güven ölçeğinden, örgütsel bağlılık boyutunda Jaworski ve Kohli (1993) tarafından hazırlanan 5 maddeli ve tek boyutlu bir ölçekten, iş tatmini boyutunda da Hackman ve Oldham ın (1975) iş özellikleri anketlerinden faydalanılmıştır. Anket İstanbul’da yiyecek içecek işletmeleri sektöründe çalışan toplam 582 kişiye yüz yüze uygulanmıştır. Çalışmada toplanan veriler SPSS ve AMOS programları kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak toplanan verilere yapılan analizlere göre değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlı, pozitif yönde ve yüksek değerlere sahip olduğu görülmektedir. Buna göre, örgütsel güvenin iş tatmini üzerinde %71,3, iş tatmininin örgütsel bağlılık üzerinde %77,4 ve örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerinde %86,7 oranında etkisi olduğu ortaya çıkarılmıştır.Keywords

Örgütsel davranış, örgütsel güven, örgütsel bağlılık, iş tatmini