The Effect of Training and Development on Work Performance: The Mediating Role of Intrinsic Motivation
(Eğitim ve Gelişimin İş Performansına Etkisi: İçsel Motivasyonun Aracı Rolü )

Yazar : Sezer Ayaz  Muhammad Ali RAZA  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2-2
Sayfa : 54-78
    


Özet

Purpose: This research is specific to employees of telecommunication industry working in different organization of Federal Capital Territory (FCT) Islamabad and Rawalpindi city of Pakistan. It is aimed empirically to inspect the influence of training and development on intrinsic motivation and work performance by investigating the mediation effects of intrinsic motivation in association of training and development with work performance. Universe and sample: Survey data were gathered from different telecommunication organizations of the (FCT) Islamabad and Rawalpindi. Methodology: The final sample data of 304 employees were used to test the hypotheses through structural equational modeling. Results: Training and development impacts significantly on the work performance and intrinsic motivation of employees and ultimately intrinsic motivation influenced positively on work performance. Finally, intrinsic motivation reduces the greater influence of training and development on work performance of individuals. However, it still remains significant relationship which exhibits partially mediation among between relationship of training and development and work performance. This research will assist the public policy decision-makers to better understand the consequences of training and development, and intrinsic motivation. Moreover, management office holders/ community may formulate strategies for the motivation of employees to maximize the work performance of employees which contribute to the welfare of society.Anahtar Kelimeler

Management and Strategy, Training & Development, Intrinsic Motivation, Work PerformanceAbstract

Amaç: Bu araştırma, Pakistan'ın Federal Başkent Bölgesi (FCT) İslamabad ve Rawalpindi şehrinde farklı işletmelerde çalışan telekomünikasyon sektörü çalışanlarına uygulanmıştır. Eğitim ve gelişimin iş performansı ile ilişkilendirilmesinde içsel motivasyonun aracılık etkileri araştırılarak, eğitim ve gelişimin içsel motivasyon ve iş performansı üzerindeki etkisinin ampirik olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Evren ve örneklem: Anket verileri (FCT) İslamabad ve Rawalpindi'deki farklı telekomünikasyon işletmelerinden toplanmıştır. Metodoloji: Hipotezleri yapısal eşitlik modellemesi yoluyla test etmek için 304 çalışanın nihai örnek verileri kullanılmıştır. Sonuçlar: Eğitim ve geliştirme, çalışanların iş performansını ve içsel motivasyonunu önemli ölçüde etkiler ve nihayetinde içsel motivasyon, iş performansını olumlu yönde etkiler. İçsel motivasyon, eğitim ve gelişimin bireylerin iş performansı üzerindeki daha büyük olan etkisini azaltır. Ancak, eğitim ve gelişim ilişkisi ile iş performansı arasında kısmen aracılık sergileyen anlamlı bir ilişki varlığını korumaktadır. Bu araştırma, kamu politikası karar vericilerinin eğitim ve gelişimin ve içsel motivasyonun sonuçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca, yönetimdeki kişi ve gruplar, toplumun refahına katkıda bulunan çalışanların iş performansını en üst düzeye çıkarmak amacıyla çalışanların motivasyonu için stratejiler formüle edebilir.Keywords

Yönetim ve Strateji, Eğitim ve Geliştirme, İçsel Motivasyon, İş Performansı