Turkish Nationalism and the Future
(Türk Milliyetçiliği ve Gelecek )

Yazar : Hicran Arpuş  yok  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2-2
Sayfa : 35-53
    


Özet

With the development of technology, many innovations in the changing and developing world order, the spread of these developments in the world is realized thanks to globalization. Nation-states are a structure that maintains its importance in the international system. However, in order to maintain this importance and existence, it has to both follow the concepts required by the age such as information and technology, and take measures and work to protect itself from the destructive effects of globalization. Nationalism, which is the main feature of nation-states, is also included in the structures threatened by globalization. In this period, there are structures that both support and threaten nationalism. As in all nationalisms, there are many factors that are seen as a threat for Turkish Nationalism. At the beginning of these; globalization, technology and the weakening of the nation-state. In addition to these, there are also developments that feed Turkish nationalism. Rising nationalism, cooperation between nation-states and the Organization of Turkish States are among them. The aim was to make an analysis of the problems and opportunities of Turkish nationalism, and to reveal the ideas that can offer solutions to the problems by the method of literature review. In the article, the above titles are given in detail, respectively, and the subject is linked to the conclusion part with the titles of Turkish nationalism predictions and what to do.Anahtar Kelimeler

Keywords: Nationalism, Turkish Nationalism, Nation-state, GlobalizationAbstract

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, değişen ve gelişen dünya düzeninde birçok yeniliğin meydana gelmesiyle, dünya üzerinde bu gelişmelerin yayılması, küreselleşme sayesinde gerçekleşmektedir. Ulus-devletler uluslararası sistemde önemini koruyan bir yapıdır. Fakat bu önem ve varlığını devam ettirebilmek adına hem bilgi ve teknoloji gibi çağın gerektirdiği kavramları takip etmeli hem de küreselleşmenin yıkıcı etkilerinden korunabilmek amaçlı önlemler almak, çalışmalar yapmak zorundadır. Küreselleşmenin tehdit ettiği yapılar içerisinde ulus-devletlerin temel özelliği olan milliyetçilikler de yer almaktadır. Bu dönemde milliyetçilikleri hem destekleyen hem de tehdit eden yapılar vardır. Tüm milliyetçiliklerde olduğu gibi Türk Milliyetçiliği için de tehdit olarak görülen çok sayıda etmen vardır. Bunların başında; küreselleşme, teknoloji ve ulus-devletin zayıflaması gelmektedir. Bunların yanı sıra Türk milliyetçiliğini besleyen gelişmeler de bulunmaktadır. Yükselen milliyetçilik, ulus-devletler arası iş birlikleri, Türk Devletleri Teşkilatı bunlar arasındadır. Amaç Türk milliyetçiliğinin sorun ve fırsatlarına dair bir analiz yapmak, sorunlara çözüm önerisi olabilecek düşünceleri, literatür taraması yöntemiyle ortaya koymak olmuştur. Makalede sırasıyla yukarıdaki başlıklara detaylı olarak yer verilmiştir, Türk milliyetçiliği öngörüleri ve yapılması gerekenler başlıklarıyla da konu sonuç kısmına bağlanmıştır.Keywords

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Türk Milliyetçiliği, Ulus-Devlet, Küreselleşme