Analysis of Phubbing Behaviors of Employees in the Banking Sector
(Bankacılık Sektöründe Çalışanların Phubbing Davranışlarının Analizi )

Yazar : Mehmet Akif Çakırer  Serkan İnam  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2-2
Sayfa : 9-25
    


Özet

Phubbing is the situation in which the individual distracts his attention and perception from interpersonal communication and deals with the smart phone while communicating with other individuals. This research was conducted to examine the factors affecting the concept of Phubbing in individuals working in the banking sector. In the study, a total of 391 individuals, of which 122 women (31.2%) and 269 men (69.8%), participated voluntarily. SPSS 21 program was used in the analysis of the data, While Phubbing (Sociotelism), "Smartphone Addiction", "Internet Addiction", "Fear of Loss Attitude" and "Self-Control Attitude" scales was used as data collection tools in the research. According to the data analysis, firstly, after examining values based on the skewness and kurtosis values for the normality test, it was determined that the distribution was normal. After this stage, T-Test and One-Way Anova were used to determine the differences between demographic variables. As a result of Anova analysis, Post-Hoc Tukey test was used to determine the difference between groups. In addition, to determine the relationships between the variables, Pearson Product- Moment Correlation analysis was used while Multiple Linear Regression analysis was used to determine the power of the independent variable in predicting the dependent variable. As a result of the findings obtained within the scope of the research, it was determined that there was a significant difference between the groups in demographic variables. However, it was also found that smartphone addiction, internet addiction and fear of loss has significantly predicted the concept of phubbing and explained 36% of the variance.Anahtar Kelimeler

Sociotelism, Mobile Neglect, Smartphone Use, Social Relationship, Fear of Missing Out.Abstract

Phubbing (Sosyotelizm) bireyin başka bireylerle iletişim hâlindeyken dikkatini ve algısını kişilerarası iletişimden kaçırıp akıllı telefonla ilgilenmesi durumudur. Bu araştırma, bankacılık sektöründe çalışan bireylerde phubbing kavramına etki eden faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda araştırmaya 122’si kadın (%31,2) ve 269 erkek (%69.8) olmak üzere, toplam 391 birey gönüllü olarak katılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21 programı kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Phubbing (Sosyotelizm), “Akıllı Telefon Bağımlılığı”, “İnternet Bağımlılığı”, “Kayıp Korku Tutumu” ve “Öz Kontrol Tutumu” ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde ilk olarak normallik testi için çarpıklık basıklık değerlerine bakıldığında dağılımın normal olduğu tespit edilmiştir. Bu aşamadan sonra demografik değişkenler arasındaki farkları belirlemek için T-Testi ve One-Way Anova analizi kullanılmıştır. Anova analizi sonucunda gruplar arası farklılığı belirlemek için ise Post-Hoc Tukey testi kullanılmıştır. Bununla birlikte araştırma kapsamında değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi, bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni yordamadaki güçlerini belirlemek amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular sonucunda demografik değişkenlerde gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte akıllı telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı ve kayıp korku tutumunun phubbing kavramını anlamlı düzeyde yordadığı ve varyansın %36’sını açıkladığı tespit edilmiştir.Keywords

Sosyotelizm, Mobil İhmalkârlık, Akıllı Telefon Kullanımı, Sosyal İlişki, Kaybolma Korkusu.