Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşmenin Whistleblowing (Bilgi İfşası) Üzerine Etkisi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Bir Araştırma
(Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşmenin Whistleblowing (Bilgi İfşası) Üzerine Etkisi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Bir Araştırma )

Yazar : Elif Göze  Prof. Dr. Hasan TAĞRAF  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2-1
Sayfa : 63-82
    


Özet

The aim of this study is to determine the effect of organizational commitment and organizational identification on whistleblowing. The target population of the research consists of 1953 academicians working at Sivas Cumhuriyet University in the fall semester of the 2019-2020 Academic Year. The data of the study were collected by questionnaire technique using "personal information form", "organizational commitment scale", "organizational identification scale" and "whistleblowing scale". The data obtained were analyzed using the SPSS 25 program. First, Cronbach's Alpha coefficients were determined to measure the reliability of the scales. Arithmetic mean, median, skew and kurtosis coefficients were examined to find the distribution of the data. Pearson Correlation Analysis and multiple regression analysis were used to examine the relationship between variables. According to the results of the Pearson Correlation Analysis conducted to examine the relationship between variables, it was observed that there is a moderate positive correlation between the organizational commitment levels of the participants and their level of identification. It was determined that there is a low level positive correlation between organizational commitment levels and information disclosure levels. It was determined that there is a low level positive relationship between organizational identification levels and information disclosure levels. According to the results of multiple regression analysis conducted to determine the effect of organizational commitment and organizational identification on whistleblowing, it was determined that organizational commitment does not have a significant effect on whistleblowing, and that organizational identification has a significant effect on whistleblowing at 99% confidence level.Anahtar Kelimeler

Organizational Commitment, Organizational Identification, Whistleblowing.Abstract

Bu çalışmanın amacı örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşmenin bilgi ifşası üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde görev yapmakta olan 1953 akademisyen oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri “kişisel bilgi formu”, “örgütsel bağlılık ölçeği”, “örgütsel özdeşleşme ölçeği” ve “bilgi ifşası ölçeği” kullanılarak anket tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25 programı ile analiz edilmiştir. Öncelikle ölçeklerin güvenilirliğini ölçmek için Cronbach’s Alpha katsayıları belirlenmiş; verilerin dağılımını bulmak için aritmetik ortalama, medyan, çarpıklık ve basıklık katsayıları incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi için pearson korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi için yapılan pearson korelasyon analizi sonucuna göre; katılımcıların örgütsel bağlılık düzeyleri ile örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasında pozitif yönde orta seviyede bir ilişki olduğu, örgütsel bağlılık düzeyleri ile bilgi ifşası düzeyleri arasında pozitif yönde düşük seviyede bir ilişki olduğu ve örgütsel özdeşleşme düzeyleri ile bilgi ifşası düzeyleri arasında pozitif yönde düşük seviyede bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşmenin bilgi ifşası üzerindeki etkisini belirlemek için yapılan çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre; örgütsel bağlılığın bilgi ifşası üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı, örgütsel özdeşleşmenin bilgi ifşası üzerinde %99 güven düzeyinde anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir.Keywords

Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Bilgi İfşası