Özet


Diaspora ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri

Bu çalışmada Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin neden normalleşemediği sorusuna cevap aranmıştır. Konuya ilişkin çalışmaların daha çok tarihçiler tarafından yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada konu uluslararası ilişkiler perspektifinden ele alınmıştır. Tarihsel bir yaklaşımdan ziyade problemin nedenleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Sorunun nedenlerine ilişkin olarak Ermenistan muhalefeti ve yurt dışındaki Ermeni diasporası’nın rolü irdelenmiştir. Makalenin argümanı Ermeni muhalefetinin siyasi kazanımlar için taraflar arasındaki sorunları kullandığı şeklindedir. Çalışmada esas itibariyle doküman incelemesi yapılmıştır. Ancak araştırmaya derinlik kazandırmak amacıyla uzman diplomatların görüşlerine de yer verilmiştir. Bu kapsamda emekli diplomatar Gürsel Demirok ve Onur Öymen ile görüşülmüştür. Görüşme 2019 yılında gerçekleştirilmiştir. Görüşme 2019 yılında yapıldığı için etik kurul onayına gerek görülmemiştir. Görüşülen emekli diplomatlar yapılan mülakatların bilimsel çalışmalarda kullanılacağı konusunda bilgilendirilerek onayları alınmıştır. Konu liberal kuramın bakış açısıyla ele alınmıştır. Bu yaklaşımda çatışma ve güç kullanımından ziyade diplomasi esastır. Sorunlar askeri çözümlerden ziyade müzakereler yoluyla çözülmeye çalışılır. Liberal kuramın teorisyenleri tüm tarafların kazanım sağlayacağı çözümlerin doğru çözümler olacağını ileri sürerler. Liberal kuram teorisyenlerine göre tek bir tarafın kazanımlar elde ettiği çözümler sağlıklı ve uzun vadeli olamayacaktır. Liberallere göre ayrıca askeri çatışmaların ekonomik ve insani boyutu üzerinde önemle durulması gereken bir husustur. Ulaşılan bulgular konunun müzakereler yoluyla çözülmesinin doğru olacağı kanaatini yaratmıştır. Ermeni muhalefetinin geçmişe vurgu yapan yaklaşımları sorunun çözümünü zorlaştırmaktadır. Çalışmada ulaşılan sonuçlar probleme ışık tutar niteliktedir. Araştırmanın konuyla ilgili uzmanların ve diplomatların doğru noktaya bakmalarına katkı sağlaması beklenmektedir.Anahtar Kelimeler

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ermenistan, Diaspora, Muhalefet


Kaynakça