Özet


Private Property In The Ottoman Land Order And The Effects Of This Situation On The Transition To The Double - Entry Bookkeping Method

Çalışmada Osmanlı’nın toprak düzeni, özel mülkiyet yapısı ve gelişimi incelenmiş, bu durumun çift taraflı kayıt yöntemine geçişe olan etkileri analiz edilmiştir. Bu inceleme yapılırken, eski Türk devletlerindeki ve İslamiyet’teki mülkiyet yapısına ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan çift taraflı kayıt yöntemini kullanmaya başlamasına kadar olan yaklaşık dört asırlık süreyi kapsayan ekonomik, sosyo-kültürel, siyasal vb. durumuna ilişkin literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen bulgular çift taraflı kayıt yöntemi çerçevesinde sınıflandırılıp, analiz edilmiştir. Sonuç olarak ise Osmanlı toprak düzeninde özel mülkiyet yapısı ve çift taraflı kayıt yöntemine erken geçilemeyişine olan etkileri açıklanmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler

Muhasebe Tarihi, Çift Taraflı Kayıt Yöntemi, Osmanlı’da Toprak Sistemi, Özel Mülkiyet


Kaynakça