Özet


Belediye Çalışanlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarına Yönelik Görüşleri: Anamur Belediyesi Örneği

Çalışmanın Amacı: Bu çalışmada Anamur Belediyesi’nde muhtarlık işleri müdürlüğü biriminde çalışan personellerin kurumsal sosyal sorumluluk kavramına ilişkin algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Muhtarlık işleri müdürlüğünde çalışan personellerin seçilmesinin sebebi belediyenin sosyal işlerinden bu birimde çalışanların sorumlu olması ve kavrama hakim olmalarından kaynaklanmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı sadece şirketler bazında ele alınmaması gerekmektedir. Çalışmanın Önemi: Yerel yönetimlerden özellikle belediyelerin sosyal belediyecilik bağlamında kurumsal sosyal sorumluluk projelerine önem vermeleri ve bu yönde faaliyetlerde bulunmaları önem teşkil etmektedir. Yöntem: Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan fenomenolojik desen tercih edilmiştir. Verilerin analizi için ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla araştırma kapsamında yapılan görüşme, belediye binasında yüz yüze ve araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Araştırmanın bulgularına göre katılımcılar kendi açılarından KSS faaliyetlerinin önemli olduğunu düşünmektedir. Ayrıca KSS faaliyetlerinin belediye açısından da önemli olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Belediye personellerinin KSS algılarının ve kavram hakkında görüşlerinin pozitif yönde olduğu bulgusuna varılmıştır. Araştırma kapsamında sonuçlar detaylı şekilde yorumlanmış olup bazı önerilerde de bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Belediye, Anamur Belediyesi


Kaynakça