Özet


Yetişkin Bireylerin Yaşam Doyumu Ve Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Psikolojik Destek Almaya İlişkin Tutumlarına Etkisi

Bu araştırmanın amacı; yetişkin bireylerin yaşam doyumu ve stresle başa çıkma yöntemlerinin psikolojik destek almaya ilişkin tutumlarına etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda ilişkisel tarama modeli kullanılmış ve amaçsal örnekleme yöntemi esas alınmıştır. Araştırmaya toplamda 415 yetişkin birey dâhil edilmiştir ve ‘‘Google Forms’’ platformu üzerinden kişisel bilgi formu, Yaşam Doyumu Ölçeği Stresle Başa Çıkma Ölçeği aynı zamanda Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeğinin kısa formu katılımcılara sunulmuştur. Bu formlar sunulmadan önce katılımcılara bilgilendirme formu verilmiştir. Araştırma veri seti SPSS 25.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve veri setinin normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Bu nedenle verilerin analiz edilmesinde bağlantısız örneklemler t testi, tek yönlü ANOVA ve Pearson korelasyon analizi gibi parametrik testler uygulanmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre, yaşam doyumu ile stresle başa çıkma toplam puanı ve alt boyutları ve psikolojik yardım alma tutumu pozitif yönlü ve anlamlı ilişkilerin olduğu bulunmuştur. Psikolojik yardım alma tutumu ile stresle başa çıkma toplam puanı, pozitif değerlendirme, destek arama ve problem çözme alt boyutları arasında pozitif yönlü ilişkiler bulunurken, psikolojik yardım alma tutumu ile mantıksal analiz alt boyutu arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunamamıştır. Regresyon analizi sonucunda ise psikolojik yardım aramaya ilişkin tutumun destek arama stresle başa çıkma tarzı tarafından anlamlı şekilde yordandığı ve bu yordayıcılık etkisinin %10 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Pozitif değerlendirme ve yaşam doyumu değişkenlerinin ise psikolojik yardım almaya ilişkin davranışlar üzerinde anlamlı bir yordayıcılık etkisi bulunamamıştır. Araştırma sonuçları kavramsal ve kuramsal çerçeve içerisinde tartışılmış, literatürdeki diğer bulgularla karşılaştırılmış ve araştırmacılara ve klinisyenlere çeşitli önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler

Yaşam Doyumu, Stresle Başa Çıkma, Psikolojik Destek Almaya İlişkin Tutum


Kaynakça