Özet


Türkiye’de Cari İşlemler Açığı, Döviz Kuru, Enerji İthalatı, Enflasyon ve Büyüme İlişkisi: VAR Analizi

Çalışmanın hedefi Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığı, döviz kuru, enerji ithalatı, enflasyon ve iktisadi büyüme arandaki ilişkiyi analiz ederek, döviz kuru, enerji ithalatı, enflasyon ve büyümenin cari açığı ne ölçüde etkilediğini belirlemektir. Cari açık, reel efektif kur, enerji ithalatı, enflasyon ve gayri safi yurt içi hasıla değişkenlerine ilişkin 1990-2022 yıllarını kapsayan veriler kullanılarak VAR modeli oluşturulmuştur. Kurulan modelde Tado-Yamamoto ve ve Granger nedensellik uygulanmıştır. Toda Yamamato nedensellik testine göre, enflasyon oranından cari açık/GSYİH oranına, reel efektif döviz kurundan enflasyon oranına, enflasyon oranından GSYİH büyüme hızına doğru tek yönlü nedensellik olduğu tespit edilmiştir. Granger nedenselliğe göre ise, reel efektif döviz kurundan enflasyon oranına ve enerji ithalat/toplam enerji kullanım nisbetinden enflasyon oranına tek yönlü nedensellik olduğu gözlemlenmiştir.Anahtar Kelimeler

Cari Açık, Kur, Enerji İthalatı, Enflasyon, VAR Modeli


Kaynakça