Özet


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastalarının Hastane Tercih Öncelikleri

Tüm toplumlar için hayati bir öneme sahip olan sağlık hizmetlerinin önemli bir kolu da fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleridir. Kas-iskelet, sinir veya kalp damar sistemlerindeki fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini kapsayan bir uzmanlık dalı olan; elektroterapi ve rehabilitasyon bölümlerinden oluşan FTR, fiziksel yöntem ve tekniklerin hastalıkların tedavisinde kullanılması anlamına gelmektedir. FTR; fizik tedavi uzmanları, fizyoterapistler ve fizik tedavi teknikerlerinin multidisipliner bir çalışma yürütmesi neticesinde, hastalarının ayaktan ve yatarak tedavi edildiği bir disiplindir. Bu nedenle, sağlığı bozulmuş kişilerin tekrar sağlıklarına kavuşabilmesi için oldukça önemli bir sağlık hizmetidir. FTR hizmetlerinin etkinliği ise hastaların tedavi sürecine güvenmeleri, iyileşeceklerine inanmaları ve tedaviyi yarım bırakmadan, zamanında almalarına bağlıdır. Bu bağlamda; FTR hastalarının, hastane tercih önceliklerinin bilinmesi önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı; fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti almak üzere hastaneye başvuran hastaların, tercih nedenlerini ve önceliklerini belirlemektir. Bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır. Ölçek ifadeleri Biçer (2020)’ in çalışmasından alınmıştır. Araştırmanın evreni bir devlet hastanesi, örneklemi 28.02.2022 ile 01.04.2022 tarihleri arasında devlet hastanesinde tedavi alan 225 hastadan oluşmaktadır. Analiz sonuçlarına göre; tercih nedenlerinin en başında “sosyal güvencem kapsamında olduğu için tercih etmekteyim.” ifadesi gelmektedir. Hastanenin ulşım kolaylığı ve hasta yoğunluğunun diğer hastanelere göre az olması da yüksek tercih nedenleri arasındadır.Anahtar Kelimeler

Fizik tedavi ve rehabilitasyon, hastane, hasta, tercih


Kaynakça