Özet


18 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDE NARSİSTİK KİŞİLİK EĞİLİMİ VE ALGILANAN EBEVEYN TUTUMLARI İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Amaç: Yapılan araştırmalar, günümüzde özgüvenli bireyler yetiştirmek istenirken, narsistik eğilimli bireylerin sayısının arttığını göstermektedir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinde algılanan ebeveyn tutumları ile narsistik kişilik ve yaşam doyumu arasında nasıl bir ilişki olduğunu saptamak, bu kavramların birbirlerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Yöntem: Araştırmanın evrenini İstanbul’un Esenler ilçesinde yaşayan ve öğrenim gören 18 yaşını doldurmuş 1486 lise öğrencisi oluşturmuştur. Güç analizi hesaplaması sonucunda çalışmanın örneklemini 7 farklı okuldan katılan 322 lise öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Sosyodemografik Bilgi Formu, Narsistik Kişilik Envanteri, Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Erkek öğrencilerin, kız öğrencilere göre narsistik kişilik eğilimlerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Annelerinin eğitim seviyesi azaldıkça, öğrencilerin narsistik kişilik eğiliminin ve psikolojik sorun yaşama ihtimalinin arttığı saptanmıştır. Annelerinin eğitim seviyesi yükseldikçe, öğrencilerin yaşam doyumlarının arttığı saptanmıştır. Babalarının eğitim düzeyleri yükseldikçe öğrencilerin narsistik kişilik eğilim seviyelerinin azaldığı ve yaşam doyumlarının arttığı saptanmıştır. Aile gelir düzeyleri arttıkça öğrencilerin narsistik kişilik eğilim seviyelerinin ve yaşam doyum seviyelerinin yükseldiği görülmüştür. Öğrencilerden yurtta ya da akrabalarıyla yaşayanların, ailesiyle yaşayanlara göre narsistik kişilik eğilimlerinin ve yaşam doyumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Psikoterapi almayan öğrencilerin, psikoterapi alanlara göre narsistik kişilik eğilimlerinin ve yaşam doyumlarının daha yüksek seviyede olduğu görülmüştür. Sonuç: Ebeveyn tutumlarının narsistik kişilik eğilimi üzerine etkisinin olmadığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler

Narsisizm, Ebeveyn Tutumu, Yaşam Doyumu


Kaynakça