Özet


Meslek Yüksek Okullarında Algılanan Hizmet Kalitesinin Kariyer İyimserliğine Etkisi

Bu çalışmanın temel amacı, Sivas ilinde bulunan bir meslek yüksekokulunda eğitim hizmeti alan öğrencilerin aldıkları hizmetin kalitesini ne düzeyde algıladıklarını saptamak ve bu algılarının kariyer iyimserliği ile ilişkisini ve etkisini incelemektir. Meslek yüksekokulları, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinim insani sermayesini geliştirerek bahsi geçen sektörlere ara kademe eleman yetiştirerek kariyerlerine katkı sağlama amacı taşımaktadır. Bu bağlamda bahsi geçen eğitim kurumlarında hizmetlerin kalitesi ve kariyer iyimserliğine etkileri önem kazanmaktadır. Çalışma MYO’ da okuyan öğrencilere, Parasuruman, Zeithaml ve Berry (1985, 1988) tarafından geliştirilen SERQUAL hizmet kalitesi ölçeği ve Rottinghous, Day ve Borgen (2005) tarafından geliştirilen ve Kalafat (2012) tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan Kariyer Geleceği ölçeğinin (KARGEL) bir alt boyutu olan Kariyer İyimserliği (Kİ) ölçeği uygulanmıştır. Çalışmanın evrenini MYO’ da kayıtlı 240 öğrenci oluşturmaktadır. Online yöntemle 224 öğrenciye ulaşılmış, hatalı, eksik, geçersiz anketler çıkarıldıktan sonra 217 anket ile analizlere devam edilmiştir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde DFA analizi, çoklu regresyon analizi, betimsel istatistik, ANOVA ve her alt boyut için farklılık analizi yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına bakıldığında, algılanan hizmet kalitesinin Heveslilik (Hipotez 3), Güven (Hipotez 4) ve Empati (Hipotez 5) alt boyutlarının ön lisans öğrencilerinin kariyer iyimserliğine pozitif etki ettiği hipotezleri kabul edilmiştir. Algılanan hizmet kalitesinin diğer iki boyutu olan Fiziksel Özellik (Hipotez 1) ve Güvenilirlik (Hipotez 2) alt boyutları ise öğrencilerinin kariyer iyimserliğine anlamlı bir etkisi bulunamadığı çalışma sonucunda anlaşılmıştırAnahtar Kelimeler

Hizmet Kalitesi, Algılanan Hizmet Kalitesi, Kariyer İyimserliği, Servqual


Kaynakça