Özet


SOSYAL MEDYA TÜKETİCİLERİNİN INFLUENCERLARAYÖNELİKTUTUMLARININ İNCELENMESİ

Günümüzün gelişen teknolojileri hayatın her alanına yenilikler getirmiştir. Bu yeniliklerle hayatımızda hep televizyonlarda gördüğümüz, radyolarda duyduğumuz, gazetelerde okuduğumuz reklamcılık anlayışını dahi internet üzerine taşımıştır. Eski alışveriş alışkınlıkları yerini internet üzerinden tamamen sanal ortamlardan yapılabilir bir hale bırakmıştır. Yine eskiden hayatımızda olan ağızdan ağıza pazarlamada internet ortamında yerini bulmuştur. Markalar artık reklamlarını sosyal medya platformlarından yapmakta ve tüketicileriyle bu platformlardan iletişime geçmektedirler. Bu iletişim işini üstlenen ve aynı zamanda sosyal medyadaki ağızdan ağıza pazarlama işini sürdüren kişiler ise influencerlardır. Bu çalışmada sosyal medya tüketicilerinin influencerlara yönelik tutumlarını incelenmektedir. Çalışmada anket yöntemi kullanılarak elde edilen veriler IBM SPSS Version 26 ile değerlendirilmiştir. Anket verilerinin analizinde frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Çalışma modeline uygun olarak geliştirilen Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Bağımsız Örneklem T Testi ile test edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Sosyal Medya, İnfluencer Pazarlaması, İnfluencer, Tüketici Davranışları, Marka


Kaynakça