Özet


ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ROLÜ

Çalışmanın amacı örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerinde iş tatminin aracılık rolünü belirlemeye çalışmaktır. Bunu tespit etmeye yönelik olarak çalışmada İstanbul’daki yiyecek içecek işletmeleri çalışanları üzerinde veri toplama tekniği olarak anket yöntemi kullanılarak bir alan araştırması yapılmıştır. Uygulanan anket oluşturulurken örgütsel güven boyutunda Hoy ve Tschannen - Moran’ın güven ölçeğinden, örgütsel bağlılık boyutunda Jaworski ve Kohli (1993) tarafından hazırlanan 5 maddeli ve tek boyutlu bir ölçekten, iş tatmini boyutunda da Hackman ve Oldham ın (1975) iş özellikleri anketlerinden faydalanılmıştır. Anket İstanbul’da yiyecek içecek işletmeleri sektöründe çalışan toplam 582 kişiye yüz yüze uygulanmıştır. Çalışmada toplanan veriler SPSS ve AMOS programları kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak toplanan verilere yapılan analizlere göre değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlı, pozitif yönde ve yüksek değerlere sahip olduğu görülmektedir. Buna göre, örgütsel güvenin iş tatmini üzerinde %71,3, iş tatmininin örgütsel bağlılık üzerinde %77,4 ve örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerinde %86,7 oranında etkisi olduğu ortaya çıkarılmıştır.



Anahtar Kelimeler

Örgütsel davranış, örgütsel güven, örgütsel bağlılık, iş tatmini


Kaynakça