Özet


COVİD-19 PANDEMİSİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE YÖNETİCİLER ÜZERİNE ETKİSİNİN İŞ SONUÇLARINA YANSIMASI (SAĞLIK KURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA)

Amaç: Covid 19 Pandemisinin en çok etkilenen alanların başında şüphesiz insan sağlığı için hizmet veren sağlık örgütü olmuştur. Bu nedenle araştırmanın amacı pandeminin, sağlık çalışanları ve yöneticiler üzerine etkisinin iş sonuçlarına nasıl yansıdığını belirleyebilmek ve bu etkinin bazı değişkenlere göre nasıl farklılaştığının bulunması olmuştur. Yöntem: Araştırmada ölçüm aracı olarak kişisel bilgi formu, covid-19 pandemisinin sağlık çalışanları ve yöneticiler üzerine etkisini ölçen soru ifadeleri kullanılmış olup akabinde iş tatmini ve işten ayrılma niyeti ölçeği kullanılmıştır. Ölçme aracındaki verilere göre; T-testi, Tek yönlü Varyans, Korelasyon, Regresyon analizleri ve tanımlayıcı istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Evren ve Örneklem: Araştırmanın evrenini ülkemizin güney doğusunda bulunan bir ilinin kamu kurumunda çalışan sağlık çalışanları ve yöneticileri oluşturmaktadır. Alınan bilgilere göre sağlık çalışan sayısının 300 olduğu yönetici sayısının ise 40 olduğu bilinmektedir. Değerlendirme 110 sağlık çalışanın verdiği cevaplar üzerinden yapılmıştır. Yönetici örnekleminde ise evrende bulunan yöneticilerin % 100’ne ulaşılarak tamamına uygulanmıştır. Sonuç: Araştırma sonucunda sağlık çalışanlarının sosyal sorumluluk hissi ve algılanan kaygı düzeyinin işten ayrılma niyetini azalttığını, stresin, işten ayrılma niyetini arttırdığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışma arkadaşlarıyla uyumun, iş tatmini düzeyini arttırdığı saptanmıştır. Yöneticilere uygulanan araştırmada ise iş tatmini ile gelişimsel etki arasında pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Pandeminin iş sonuçlarına olumsuz etkisini azaltmak için psiko-sosyal destek kaynaklarının arttırılması önerilmektedir.Anahtar Kelimeler

Covid-19’un Etkisi, Sağlık Çalışanları ve Yöneticiler, Sağlık Kurumları, Araştırma.


Kaynakça