Özet


Bankacılık Sektöründe Çalışanların Phubbing Davranışlarının Analizi

Phubbing (Sosyotelizm) bireyin başka bireylerle iletişim hâlindeyken dikkatini ve algısını kişilerarası iletişimden kaçırıp akıllı telefonla ilgilenmesi durumudur. Bu araştırma, bankacılık sektöründe çalışan bireylerde phubbing kavramına etki eden faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda araştırmaya 122’si kadın (%31,2) ve 269 erkek (%69.8) olmak üzere, toplam 391 birey gönüllü olarak katılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21 programı kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Phubbing (Sosyotelizm), “Akıllı Telefon Bağımlılığı”, “İnternet Bağımlılığı”, “Kayıp Korku Tutumu” ve “Öz Kontrol Tutumu” ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde ilk olarak normallik testi için çarpıklık basıklık değerlerine bakıldığında dağılımın normal olduğu tespit edilmiştir. Bu aşamadan sonra demografik değişkenler arasındaki farkları belirlemek için T-Testi ve One-Way Anova analizi kullanılmıştır. Anova analizi sonucunda gruplar arası farklılığı belirlemek için ise Post-Hoc Tukey testi kullanılmıştır. Bununla birlikte araştırma kapsamında değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi, bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni yordamadaki güçlerini belirlemek amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular sonucunda demografik değişkenlerde gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte akıllı telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı ve kayıp korku tutumunun phubbing kavramını anlamlı düzeyde yordadığı ve varyansın %36’sını açıkladığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Sosyotelizm, Mobil İhmalkârlık, Akıllı Telefon Kullanımı, Sosyal İlişki, Kaybolma Korkusu.


Kaynakça