Özet


Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşmenin Whistleblowing (Bilgi İfşası) Üzerine Etkisi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Bir Araştırma

Bu çalışmanın amacı örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşmenin bilgi ifşası üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde görev yapmakta olan 1953 akademisyen oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri “kişisel bilgi formu”, “örgütsel bağlılık ölçeği”, “örgütsel özdeşleşme ölçeği” ve “bilgi ifşası ölçeği” kullanılarak anket tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25 programı ile analiz edilmiştir. Öncelikle ölçeklerin güvenilirliğini ölçmek için Cronbach’s Alpha katsayıları belirlenmiş; verilerin dağılımını bulmak için aritmetik ortalama, medyan, çarpıklık ve basıklık katsayıları incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi için pearson korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi için yapılan pearson korelasyon analizi sonucuna göre; katılımcıların örgütsel bağlılık düzeyleri ile örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasında pozitif yönde orta seviyede bir ilişki olduğu, örgütsel bağlılık düzeyleri ile bilgi ifşası düzeyleri arasında pozitif yönde düşük seviyede bir ilişki olduğu ve örgütsel özdeşleşme düzeyleri ile bilgi ifşası düzeyleri arasında pozitif yönde düşük seviyede bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşmenin bilgi ifşası üzerindeki etkisini belirlemek için yapılan çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre; örgütsel bağlılığın bilgi ifşası üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı, örgütsel özdeşleşmenin bilgi ifşası üzerinde %99 güven düzeyinde anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler

Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Bilgi İfşası


Kaynakça