Özet


DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLE SOSYAL KAYTARMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bireyin aynı ya da farklı kurumda çalışmasının önemli olmadığı, kolektif çalışmanın önemli olduğu örgütlerde bireylerin özverili çalışmasının kurumsal aidiyet duygusunu pozitif ya da negatif yönde etkilediği bilinmektedir. Bu durum, çalışan personelin iş doyumunun artmasına ve örgütün ise hedeflediği başarı çizgisine ulaşmasına pozitif yönde katkı sağlamaktadır. Örgüt yöneticilerinin ve çalışanlarının birbirlerine karşı sergiledikleri bilinçli ya da bilinçsiz davranışlar, kurumu ve kişileri doğrudan etkileyerek hayal kırıklığı ve başarısızlık gibi istenmeyen durumları ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı, demografik değişkenler ve örgütsel sinizm ile sosyal kaytarmanın çalışanlar üzerindeki etkisini belirlemeye yöneliktir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla Kayseri ilinde farklı sektörlerde çalışan 371 çalışandan kolayda örneklem yöntemiyle veri toplanmıştır. Araştırma sonucuna göre örgütsel sinizm boyutları ile çalışma arkadaşı sosyal kaytarma davranışının karşılıklı birbirlerini etkiledikleri belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler

Sinizm, Örgütsel Sinizm, Sosyal Kaytarma


Kaynakça