Özet


Örgütsel Bağlılık ve İş Performansı İlişkisi: Yozgat Bozok Üniversitesi’nde Bir Araştırma

Araştırma, Yozgat Bozok Üniversitesi’nde görev yapan öğretim elemanlarının örgütsel bağlılık düzeyi ile iş performansları arasındaki ilişki düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda öğretim elemanlarının örgütsel bağlılık düzeyi ile iş performansları arasında istatiksel açıdan anlamlı ilişki olup olmadığı nicel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak incelenmiştir. Araştırma, Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde görev yapan 284 öğretim elemanına online anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular sonucunda, bireylerin örgütsel bağlılığı ve iş performansı arasında istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık, devam bağlılığı, normatif bağlılık, iş performansı


Kaynakça