Özet


Türkiye'de Tarımsal Destekler, Gıda Güvenliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

Tarım sektörü insan hayatının devamlılığı için hayati bir öneme sahiptir. Tarımsal üretim gıda güvenliliğini temin ederken, nüfüsun beslenme ihtiyacını karşılamakta, doğumda yaşam beklentisini artırmaktadır. Bu doğrultuda emek gücünün, sağlıklı yaşam süresi görece uzarken üretim sürecine katkısı da artmaktadır. Ek olarak tarım sektörü; sanayileşmenin finansmanında kullanılabilecek yurtiçi tasarruf arzını artırmakta, imalat sanayiine hammadde tedarikinde bulunmakta ve iç talep yaratmaktadır. Bahsi geçen bu unsurlardan hareketle tarım sektörünün doğrudan ve/veya dolaylı olarak ekonomik büyüme sağlayıcı etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, 1986-2016 yılları arasında Türkiye ekonomisi açısından gıda güvenliği, tarımsal destekler ve ekonomik büyüme ilişkisini ortaya koymak olmuştur. Bu amaçla öncelikli olarak değişkenlerin durağanlık seviyeleri ADF ve PP birim kök testleri ile tespit edilmeye çalışılmış; durağanlık seviyesi tespit edilen değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki ise ARDL testi ile analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin tespiti için Toda-Yamamoto Nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’de gıda güveniliği ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü pozitif ilişki tespit edilirken, tarmsal destekler ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir ilişki olmadığı saptanmıştır.Anahtar Kelimeler

Tarımsal Destekler, Gıda Güvenliği, Ekonomik Büyüme, ARDL, Toda-Yamamoto.


Kaynakça