Özet


Algılanan Sosyal Destek ile Presenteizm Davranışının Kavramsal İncelemesi

Geçmişten günümüze herkesin en önemli isteklerinden biri anlaşılır olmaktır. Bu olgu; temeli aile, dostlar, arkadaşlar ve çevredeki diğer bireyler ile olan ilişkilerce şekillenen sosyal destek algısı ile karşılık bulmaktadır. Kavramın bu özelliği onun çeşitli çalışmalarca incelenmesini sağlamıştır. Bu desteğin sağlanması ve algılanması iş yeri, aile ve bireyin çevresinde istenen bir durumdur. Bunun yanında çalışmada ele alınan diğer kavram olan presenteizm birey ve kurumlarca pek arzu edilmemektedir. Bu durum genel olarak iş görenin herhangi bir problemi olduğu halde iş yerine gelmesi ve kendinden beklenenleri yapmaması ya da verimsiz davranması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyden topluma uzanan bu iki kavramın incelendiği bu çalışma ile amaçlanan literatür incelemesi yardımıyla kavramlar arasında nasıl bir bağ kurulduğunu ele almaktır. Ayrıca literatürde kavramların genel olarak hangi açılardan ele alındığı ve gelecek çalışmalar için uygulayıcı ve araştırmacılara yol gösterici öneriler sunmaktır. Bu amaçla çalışmada yerli ve yabancı literatürde yer alan çalışmalara ulaşılmış. Bunlardan konumuzla ilgili olanlar sınıflandırılarak çalışma için incelenmiş ve çalışmanın sonuç kısmında ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler

Sosyal Destek, Algılanan Sosyal Destek, Presenteizm, Absenteizm


Kaynakça