Özet


DEĞİŞMEKTE OLAN AİLE YAPISINDA “TEK EBEVEYNLİĞE” YÖNELİK TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISI

Türkiye’de tek ebeveynli aile sayısının giderek arttığına dair resmi istatistikler bulunmaktadır. Ancak bu ailelere karşı toplumun bakış açısını ortaya koyan çalışmalar henüz yeterli sayıda değildir. Bu eksiklikten yola çıkarak yapılan çalışmada, tek ebeveyn ailelere yönelik toplumun bakış açısının çerçevesini çizmek ve toplumdaki algıyı ölçmek amaçlanmıştır. Söz konusu amaç doğrultusunda kullanmak üzere bir ölçek araştırılmış ancak bulunamamıştır. Bu sebeple araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu, 600 kişiye gönderilmiştir. 523 kişinin katıldığı çalışma sonrasında toplumun tek ebeveynli ailelere bakışı, cinsiyet, medeni durum, yaş değişkenleri açısından incelemiş ve bu değişkenlerin kendi içlerinde anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Buna göre cinsiyet değişkeni, medeni durum, yaş değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar gözlemlenmiştir. Çıkan bu sonuçlara göre tek ebeveynli ailelere ve tek ebeveynli ailelere yönelik toplumsal bakış açısı için toplumsal, bireysel, kurumsal çözüm öneriler getirilmiştir.Anahtar Kelimeler

Tek ebeveyn, tek ebeveynli aile, aile kurumu, toplumsal bakış.


Kaynakça